قدرت گرفته از وردپرس فارسی

→ رفتن به با خدا، وحی، پیامبر، امام، رهبر، مجتهد.