با خدا، وحی، پیامبر، امام، رهبر، مجتهد.

→ بازگشت به با خدا، وحی، پیامبر، امام، رهبر، مجتهد.